Daily Gk અંક – ૧૭

સરોવર/તળાવો

૧. નળ સરોવર – અમદાવાદ

૨. નારાયણ સરોવર – કચ્છ

૩. બિંદુ સરોવર – સિદ્ધપુર (માતૃશ્રાદ્ધ)

૪. સુર સાગર સરોવર – વડોદર

૫. કાંકરિયા,ચંડોળા તળાવ – અમદાવાદ

૬. માલવ તળાવ – ધોળકા

૭. મુનસર તળાવ અને ગંગાસર તળાવ – વિરમગામ

૮. ગોમતી તળાવ – ડાકોર

૯. સુદર્શન તળાવ – જુનાગઢ

૧૦. હમીરસર તળાવ – ભુજ

Advertisements