ગુજરાત હાઈ કોર્ટ- ડેપ્યુટી સેક્સન અધિકારી ની એલીમીનેસન કસોટી માટેની પસંદગી યાદી

ગુજરાત હાઈ કોર્ટ દ્વારા  ડેપ્યુટી સેક્સન અધિકારી ની એલીમીનેસન કસોટી માટેની પસંદગી યાદી બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

ફાઈલ નંબર: RC/B/1304/2017

જાગ્યાનું નામ: ડેપ્યુટી સેક્સન અધિકારી

કસોટી તારીખ: ૦૩/૧૨/૨૦૧૭

Advertisements