બેંક ઓફ બરોડા માં સ્પેશીયાલીસ્ટ ઓફીસર ની ભરતી

બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા સ્પેશીયાલીસ્ટ ઓફીસર માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે. વધુ વિગત જેવી કે જગ્યાની સંખ્યા, જગ્યાનું નામ, લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફી, અરજી કરવાની રીત વગેરે માટે નીચેની માહિતી ચેક કરો.

જાહેરાત ક્રમાંક: 427

જગ્યાનું નામ: સ્પેશીયાલીસ્ટ ઓફીસર

સખ્યા: 427

લાયકાત: વિગત માટે ઓફિસિયલ જાહેરાત જુવો.

અરજી કરવાની રીત:  ઓનલાઈન

અગત્યની તારીખ:

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 05/12/2017

ઉપયોગી લીંક:

Advertisements