ઈન્ડિયન નેવી કેડેટ એન્ટ્રી સ્કીમ કોર્સ-2018

ઈન્ડિયન નેવી દ્વારા B. TECH ઓફિસર એન્ટ્રી કોર્સ- 2018 માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે. વધુ વિગત જેવી કે જગ્યાની સંખ્યા, જગ્યાનું નામ, લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફી, અરજી કરવાની રીત વગેરે માટે નીચેની માહિતી ચેક કરો.

જગ્યાનું નામ: 

  • લેફ્ટનન્ટ
  • સબ લેફ્ટનન્ટ
  • લેફ્ટનન્ટ કમાન્ડર
  • કમાન્ડર

લાયકાત: 12 સાયન્સ

પસંદગી પ્રક્રિયા: લેખિત કસોટી, શારીરિક ક્ષમતા કસોટી તેમજ અન્ય કસોટી દ્વારા

અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઈન

અગત્યની તારીખ: 

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 30/11/2017

ઉપયોગી લીંક:

Advertisements