GPSC એકાઉન્ટ ઓફિસર અને કોમર્સીયલ ટેક્ષ ઓફિસર, વર્ગ-૨ રીઝલ્ટ

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા એકાઉન્ટ ઓફિસર અને કોમર્સીયલ ટેક્ષ ઓફિસર, વર્ગ-૨ નું પ્રીલીમીનરી પરિક્ષાનું પરિણામ બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

Advertisements