ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ માં આસીસટન્ટ કમાન્ડન્ટ ની ભરતી

ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા આસીસટન્ટ કમાન્ડન્ટ માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે. વધુ વિગત જેવી કે જગ્યાની સંખ્યા, જગ્યાનું નામ, લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફી, અરજી કરવાની રીત વગેરે માટે નીચેની માહિતી ચેક કરો.

જગ્યાનું નામ: આસીસટન્ટ કમાન્ડન્ટ

  • જનરલ ડ્યુટી
  • જનરલ ડ્યુટી (પાઈલોટ)
  • પાયલોટ-સીપીએલ

લાયકાત:  ગ્રેજુએટ

પસંદગી પ્રક્રિયા: લેખિત કસોટી તેમજ શારીરિક ક્ષમતા કસોટી દ્વારા

અરજી કરવાની રીત:  ઓનલાઈન

અગત્યની તારીખ:

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 02/12/2017

ઉપયોગી લીંક:

Advertisements