ગુજરાત હાઈ કોર્ટ- ડેપ્યુટી સેકસન અધિકારી કોલ લેટર

ગુજરાત હાઈ કોર્ટ દ્વારા ડેપ્યુટી  સેકસન અધિકારી ની એલીમીનેસન કસોટી માટેનો કોલ લેટર બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

Advertisements