GSECL વિદ્યુત સહાયક જુનીયર એન્જીનીયર અને મિકેનિક ની જાહેરાત

ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસીટી કોર્પોરેશન લીમીટેડ (GSECL) દ્વારા વિદ્યુત સહાયક જુનીયર એન્જીનીયર અને ઇન્સ. મિકેનિક માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે. વધુ વિગત જેવી કે જગ્યાની સંખ્યા, જગ્યાનું નામ, લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફી, અરજી કરવાની રીત વગેરે માટે નીચેની માહિતી ચેક કરો.

જગ્યાનું નામ:

  • VS (JE)
  • Inst. Mech

સખ્યા: 154

લાયકાત: ગ્રેજુએટ

પસંદગી પ્રક્રિયા: લેખિત કસોટી દ્વારા

અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઈન

અગત્યની તારીખ:

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 11/12/2017
  • ચલણ દ્વારા ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ- 17/12/2017

ઉપયોગી લીંક:

Advertisements