GSET ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ

આસીસ્ટંટ પ્રોફેસર માટેની GSET નું પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સીટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

પરીક્ષાનું નામ- GSET ઓગસ્ટ ૨૦૧૭

Advertisements