રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંકમાં જુનીયર એક્ઝીક્યુટીવ (ટ્રેઈની) ની જાહેરાત

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક દ્વારા જુનીયર એક્ઝીક્યુટીવ (ટ્રેઈની) માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે. વધુ વિગત જેવી કે જગ્યાની સંખ્યા, જગ્યાનું નામ, લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફી, અરજી કરવાની રીત વગેરે માટે નીચેની માહિતી ચેક કરો.

જગ્યાનું નામ:

  • જુનીયર એક્ઝીક્યુટીવ (ટ્રેઈની)

સખ્યા:  04

લાયકાત: વધુ વિગત માટે ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જુવો

અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઈન

અગત્યની તારીખ:

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 18/12/2017

ઉપયોગી લીંક:

Advertisements