GSSCL (GURABINI) બ્રાન્ચ મેનેજર કોલ લેટર

ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ (GSSCL) દ્વારા બ્રાન્ચ મેનજર ની પરિક્ષાનો કોલ લેટર પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

 

Advertisements