GSSCL (GURABINI) સીનીયર સીડ ઓફિસર કોલ લેટર

ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ (GSSCL) દ્વારા સીનીયર સીડ ઓફિસરની પરિક્ષાનો કોલ લેટર પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

Advertisements