MGVCL વિદ્યુત સહાયક જુનીયર એન્જીનીયર (ઇલેક્ટ્રિકલ) અને જુનીયર આસિસ્ટન્ટની પરિક્ષાનો સિલેબસ

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની (MGVCL) દ્વારા વિદ્યુત સહાયક જુનીયર એન્જીનીયર (ઇલેક્ટ્રિકલ) અને જુનીયર આસિસ્ટન્ટની પરિક્ષાનો સિલેબસ પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

 

Advertisements