GSECL વિદ્યુત સહાયક જુનીયર એન્જીનીયર અને મિકેનિક ની પરિક્ષાનો સિલેબસ

ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસીટી કોર્પોરેશન લીમીટેડ (GSECL) દ્વારા વિદ્યુત સહાયક જુનીયર એન્જીનીયર અને ઇન્સ. મિકેનિક માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ જગ્યા માટે પરિક્ષા લેવામાં આવે છે. આ પરિક્ષા માટેનો સિલેબસ બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

જગ્યાનું નામ:

  • VS (JE)
  • Inst. Mech

સખ્યા: 154

સિલેબસ:

વધુ ઉપયોગી લીંક:

Advertisements