ગુજરાત રોજગાર સમાચાર તા- 03/01/2018

ગુજરાત ઇન્ફોર્મેશન ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગુજરાત રોજગાર સમાચાર નામનું મેગેજીન દર અઠવાડિયે બહાર પાડવામાં આવે છે. જેમાં સરકારી ભરતી અને સામાન્ય જ્ઞાન જેવી ઉપયોગી માહિતી હોય છે. તા. 03/01/2018 ના  રોજગાર સમાચાર માટે નીચેની લીંક જુવો.

Advertisements