ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ માં આસીસટન્ટ કમાન્ડન્ટ ની ભરતી

ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા આસીસટન્ટ કમાન્ડન્ટ માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે. વધુ વિગત જેવી કે જગ્યાની સંખ્યા, જગ્યાનું નામ, લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફી, અરજી કરવાની રીત વગેરે માટે નીચેની માહિતી ચેક કરો.

જગ્યાનું નામ: આસીસટન્ટ કમાન્ડન્ટ

 • જનરલ ડ્યુટી
 • જનરલ ડ્યુટી (પાઈલોટ)
 • પાયલોટ-સીપીએલ

લાયકાત:  ગ્રેજુએટ

પસંદગી પ્રક્રિયા: લેખિત કસોટી તેમજ શારીરિક ક્ષમતા કસોટી દ્વારા

અરજી કરવાની રીત:  ઓનલાઈન

અગત્યની તારીખ:

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 02/12/2017

ઉપયોગી લીંક:

Advertisements

ગુજરાત યુનિવર્સીટી- રિચર્ચ એસોસીએટ અને આસીસ્ટન્ટ ની જાહેરાત

ગુજરાત યુનિવર્સીટી દ્વારા રિચર્ચ એસોસીએટ અને આસીસ્ટન્ટની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

જગ્યાનું નામ:

 • રિચર્ચ એસોસીએટ
 • આસીસ્ટન્ટ

સખ્યા:

 • રિચર્ચ એસોસીએટ— ૦૨
 • આસીસ્ટન્ટ—- ૦૩

લાયકાત: જરૂરી લાયકાત માટે ઓફીસીયલ જાહેરાત જુવો.

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઉમેદવારની પસંદગી ઈન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે.

ઈન્ટરવ્યૂ તારીખ: ૨૭/૧૧/૨૦૧૭

વધુ માહિતી માટે અહી જુવો.

IOCL Recruitment for Jr. Engineering Assistant and Material Assistant

Indian Oil Corporation Ltd (OICL) has published advertisement for recruitment of below mentioned post in different region. Fore  more  details like educational qualification, age limit, selection process, how to apply see below details. This is Special Recruitment Drive for “Scheduled Tribes Category” at Gujarat Refinery, Vadodara

Total no of Post- 364 post

Name of post & Educational Qualification-

1. Jr. Engineering Assistant -IV (Production) — 07 post

 • 3 years Diploma in Chemical/Refinery & Petrochemical Engg. or
  B.Sc (Maths, Physics, Chemistry or Industrial Chemistry) from a
  recognized Institute/University with minimum of 40% marks in
  aggregate.
 • Minimum one year of post qualification experience in operation
  (rotating shift) of Pump House, Fired Heater, Compressor,
  Distillation Column, Reactor, Heat exchanger etc. in a
  Petroleum Refinery/ Petrochemicals/ Fertilizer/ Heavy
  Chemical/ Gas Processing Industry.

2. Jr. Engineering Assistant -IV (TPS) — 01 post

 • 3 years Diploma in Mechanical or Electrical Engg. from recognized
  Institute/University & Boiler Competency Certificate (with class as
  may be prescribed by the Boiler Authority of the state); provided
  that in case of non-availability of sufficient number of candidates
  meeting the prescribed Parameters, candidates possessing the
  following qualification may also be considered:
  1. Matric with ITI (Fitter) with Boiler Competency Certificate
  (with class as may prescribed by the Boiler Authority of the
  state).
  2. B Sc. (PCM) with an Apprenticeship Training in Boiler Trade.
  3. 3 years Diploma in Mechanical or Electrical Engg. from
  recognized Institute/University with minimum of 40% marks in
  aggregate.

3. Jr. Materials Assistant – IV — 01 post

 • 3 years Diploma in Mechanical/Electrical/Instrumentation Engg.
  From recognized Institute/University with minimum of 40% marks
  in aggregate.
 • Minimum one year of post qualification experience in Materials
  Department (Purchase, Stores & Inventory management) in any
  industrial establishment with computer proficiency. Working
  Knowledge of ERP Systems like SAP etc. will be preferred.

Age limit-  Minimum 18 years and upper age limit will be reckoned as 31 years.

Selection process- Selection process would consist of two stages i.e Written Test & Personal Interview

How to apply- Candidates meeting the above should apply online. The link to the on-line registration of the application has been hosted on the website www.iocrefrecruit.in

Date to remember-

 • On-line registration of application commences from 03-11-2017
 • Last date to apply online 23-11-2017.
 • The Written Test is likely to be held on 24-12-2017

Links must see-

RBI Recruitment for the post of Assistant (Revised)

Reserve Bank of India (RBI) has published advertisement for Direct Recruitment for the posts of Recruitment for the post of Assistant (Revised). The Reserve Bank of India invites applications from eligible candidates for 623 posts of “Assistant” in various offices of the Bank.

Total post: 623

Name of the post:

==> Assistant

Education Qualification:

i) At least a Bachelor’s Degree in any discipline with a minimum of 50% marks (pass class for SC/ST/PWD candidates) in the aggregate and the knowledge of word processing on PC.

ii) A candidate belonging to Ex-servicemen category (except dependents of ex-servicemen) should either be a graduate from a recognized University or should have passed the matriculation or its equivalent examination of the Armed Forces and rendered at least 15 years of defence service.

iii) Candidates applying for post in a particular recruiting office should be proficient in the language (i.e. know to read, write, speak and understand the language) of the state/ any of the states falling under the recruiting office.

Age (as on 01.10.2017): Between 20 and 28 years.

Selection process: Selection for the post will be through a country-wide competitive examination in two phases i.e. Preliminary and Main examination followed by a Language Proficiency Test (LPT)

How to apply:  Interested and eligible candidate should apply online.

Date to remember:

Website Link Open 18.10.2017 to 10.11.2017
Payment of Examination Fees (Online) 18.10.2017 to 10.11.2017
Schedule of Online Preliminary Test (Tentative) November 27 & 28, 2017. However RBI reserves the right to change the dates of examination.
Schedule of Online Main Test (Tentative) December 20, 2017. However RBI reserves the right to change the dates of examination.

Links must see:

Indian Coast Guard Recruitment for Assistant Commandant

Indian Coast Guard has published Advertisement for the post of Assistant Commandant. More details like name of post, eligibility for the post, application process and other details are given in this post.

Name of Branch:  

 • General Duty
 • General Duty (Pilot)
 • Pilot (CPL)

Salary: Basic pay Rs. 56100 (pay level 10)

Educational Qualification: 12th Science.

Selection Process: Candidates will be selected based by written exam, physical test, medical test and various other test.

How to Apply: Interested and eligible candidate should apply online.

Date to Remember:

 • Last date to apply online- 02/07/2017

Links Must See:

 

GSSSB Bin Sachivalay Office Assistant and Clerk Marks Sheet

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published marksheet for the post of Sachivalay Office Assistant and Bin Sachivalay Clerk.

 • Advertisement No.-83/201617
 • Exam date- 16/10/2016
 • Date of Computer Proficiency Test(CPT)- 03/01/2017 to 12/03/2017
 • Date of document verification (phase- 2) start from- 27/03/2017
 • Download mark sheet here 

You may also like-

Gujarat High Court Posting of Assistant (Class-III) (25 candidate)

Gujarat High Court has given  Postings of 25 (Twenty Five) Candidates, enlisted in the Centralized Wait List dated 11/03/2015 vis-à-vis 2nd Centralized Recruitment Process for the Post of Assistant (Class-III).

You may also like-

NFSM Recruitment For Consultant and Assistant

National Food Security Mission (NFSM) has published advertisement for the post of . See Other details like Name of post, Qualification for post, Age limit, Selection Process, Application Fee, How to apply below.

Total Post- 44

Name of post-

 • Consultant — 02 post
 • Technical Assistant — 01 post
 • Technical Assistant (Account) — 01 post
 • District Consultant — 25 post
 • Technical Assistant (District) — 15 post

Educational Qualification- Please read official notification for the post.

Selection process- Candidate will be selected by interview.

How to apply- Interested and eligible candidate have to send their application to below mentioned address.

Address- Kheti Niyamak, Crop Shakha, 3rd Floor, Krushi Bhavan, Sector-10 A, Ch Road, Gandhinagar

Date to remember-

 • Last date to receive application – 06/05/2017

Links must see-