ઈન્ડિયન નેવી કેડેટ એન્ટ્રી સ્કીમ કોર્સ-2018

ઈન્ડિયન નેવી દ્વારા B. TECH ઓફિસર એન્ટ્રી કોર્સ- 2018 માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે. વધુ વિગત જેવી કે જગ્યાની સંખ્યા, જગ્યાનું નામ, લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફી, અરજી કરવાની રીત વગેરે માટે નીચેની માહિતી ચેક કરો.

જગ્યાનું નામ: 

 • લેફ્ટનન્ટ
 • સબ લેફ્ટનન્ટ
 • લેફ્ટનન્ટ કમાન્ડર
 • કમાન્ડર

લાયકાત: 12 સાયન્સ

પસંદગી પ્રક્રિયા: લેખિત કસોટી, શારીરિક ક્ષમતા કસોટી તેમજ અન્ય કસોટી દ્વારા

અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઈન

અગત્યની તારીખ: 

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 30/11/2017

ઉપયોગી લીંક:

Advertisements

SEBI Recruitment for Officer Grade A (Assistant Manager)

Security and Exchange Board of India has advertisement for recruitment for the post of  Officer Grade A (Assistant Manager).

Total Post: 04

Name Posts:

 • Officer Grade A (Assistant Manager)

Educational Qualification: First class graduate in engineering (electrical/ electronics/ electronics and communication/ information technology/ computer science) OR Masters in Computers Application OR First class graduate in any discipline with post graduate qualification (minimum 2 years duration) in computers/ information technology.

Selection Process: Candidates will be selected based by online exam.

Application Fee: Unreserved & OBC (NCL)  Rs. 600/- as application fee cum intimation charges plus applicable bank charges. All SC/ ST/ Persons With Disability (PWD)  Rs. 100/- as intimation charges plus applicable bank charges

How to Apply: Interested Candidates should apply online.

Important Dates:

 • Closure of registration of application- 29/09/2017
 • Closure for editing application details- 29/09/2017
 • Last date for printing your application- 29/10/2017
 • Online Fee Payment- 09/09/2017 to 29/09/201

Links must see-

GSSSB Assistant Tribal Development Officer Final Result

Gujarat Gaun Seva Pasangi Mandal (GSSSB) has published final result after document verification for the post of Assistant Tribal Development Officer, Class-3.

You may also like-

GACL Recruitment for Sr. Officer (Import)

Gujarat Alkalies and Chemicals Limited (GACL) has published Advertisement for the post of Sr. Officer (Import). More details like name of post, eligibility for the post, application process and other details are given in this post.

Name of Posts:  Sr. Officer (Import)

Location: Baroda

Educational Qualification:  Any Graduate with MBA (Full time) from recognized university, preferably engineer with experience of Chlor-Alkali and Chemical/Petrochemical industry.

Selection ProcessCandidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested and eligible candidate should apply online.

Date to Remember:

 • Last date to apply online- 25/06/2017

Links Must See-

 

GIPCL Recruitment for Various Post

Gujarat Industries Power Company Limited (GIPCL) has published advertisement for the post of PGT for BVB GIPCL Academy, Resident Medical Officer, Company Secretary, Officer (Legal, & Secretarial) and Officer (Fin.). See Other details like Name of post, Qualification for post, Age limit, Selection Process, Application Fee, How to apply below.

Name of post and  Educational qualification-

1. Post Graduate Teachers (Physics, Chemistry, Mathematics & Biology)

 • Master’s degree in concerned subject

2. Resident Medical Officer

 • MBBS

3. Company Secretary

 • Qualified Company Secretary with LLB.

4. Officer (Legal, & Secretarial)

 • Degree with LLB

5. Officer (Finance)

 • A Graduate with professional qualifications, i.e., CA or ICWA

Selection process- Candidate will be selected by interview.

How to apply-  Interested candidates should send their application to below mentioned in advertisement.

Date to remember-

 • Last date to receive application- 15 within publishing of advertisement

Links must see-

IPPB Limited Recruitment of Scale I Officers Pre-Exam Result & Online Main Exam Call Letter

India Post Payments Bank (IPPB) Limited has published Pre-Exam Result & Online Main Exam Call letter for the post of Assistant Manager (Territory).

1.  See result here

2. Download call letter here

 • Commencement of Call letter Download- 17/01/2017
 • Closure of Call letter Download- 29/01/2017

You may also like-

South Indian Bank Recruitment for the post Of Probationary Officer & Clerk

South Indian Bank Has published advertisement for recruitment of below mentioned post. Fore  more  details like educational qualification, age limit, selection process, how to apply see below details.

Name of post and Educational qualification-

1. Probation Officer— 201 post

 • X/ SSLC : 60 % and above
 • XII/ HSC : 60 % and above
 • Graduation: Pass in Graduation under 10+2+3/4 regular course with 60% and above

2. Probationary Clerk— 336 post

 • X/ SSLC : 60 % and above
 • XII/ HSC : 60 % and above
 • Graduation: Pass in Graduation under 10+2+3/4 regular course with 60% and above

Age limit- Not more than 25 for Officer and 26 for Clerk

Selection process– Online Test, Group Discussion and Personal Interview.

Application fee– For General Category Rs. 700/-  and for SC/ST category Rs. 150/-

How to apply- Candidates can apply online only from 19.01.2017 to 27.01.2017 and no other mode of application will be accepted.

Date to remember-

 • Online Application – Start Date- 19/01/2017
 • Online Application – End Date- 27/01/2017
 • Online Test – Tentative During February 2017

Links must see-